Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, https://fikirhastasi.com/ adresinde bulunan web sitesi (“Websitesi”) üzerinden sunulan İletişim Formu hizmeti sonucunda talep edilen verilerin, veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Fikir Hastası

Web Sitesi: www.fikirhastasi.com

 1. Kişisel Veriler

Kanun hükümleri uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Websitesi üzerinden sunulan Sınav Hizmeti sonucunda sertifika alabilmeniz için ad, soyad, e-posta kapsamındaki Kişisel Verileriniz Logo Siber’e, Websitesine iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş olabilir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Açık Rıza Kapsamında İşleme

Tarafınızdan Websitesine iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş ve 1. maddede belirtilen Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına” dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işleyebilmekteyiz.

Bu kapsamda Kişisel Verileri;

  1. Web sitesinden iletmiş olduğunuz mesajınızın yanıtlanmasında, ilgilendiğiniz ürün ya da hizmetlere ait tekliflerin size ulaştırılmasında ya da kampanya ve güncellemelerin size iletilmesi

amacı doğrultusunda kullanabiliriz, işleyebiliriz, saklayabiliriz, veri tabanlarında tasnif edebiliriz ve yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü şahıslara aktarabiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi, yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde veya yurtdışında bulunan aşağıdaki kişi/firmalara aktarabiliriz;

  • Hizmet Alınan Firmalar ve tedarikçiler

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi; bizzat tarafınızdan iletişim formundan doldurulması esnasında Kişisel Verilerin Korunması, Saklaması ve İmhası Politikamızın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine ve açık rızanıza uygun olarak, yazılı, elektronik yollardan toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz. Toplanan Kişisel Veriler; yazılım, bulut, merkezi sunucu, Şirketimizin ve/veya Websitesinin ve/veya hizmet sağlaycıların veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Veri toplama sürecimiz Websitesi, e-posta dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden gerçekleşebilmektedir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

. Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

· Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, taleplerinizi bilgi@fikirhastasi.com E-posta adresine iletebileceğiniz gibi, web sitesi üzerinde bulunan iletişim formunu da kullanabilirsiniz.

E-posta: bilgi@fikirhastasi.com

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.